ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาครั้งแรก
   
 
   

                             ด้วยอำเภอเมืองยะลาได้ประกาศกำหนดเรียกประชุมสภา อบต. ครั้งแรกในวันที่  29  ธันวาคม 2564

เวลา 13.30 น.

                             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2564