ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562
   
 
   

                 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลำพะยากำหนดเรียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ระหว่าง วันที่ 1- 15 สิงหาคม 2562 มีกำหนด 15 วัน

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2562