ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562
   
 
   

                              ด้วยสภาองค์การบริหารส้วนตำบลลำพะยา กำหนดเปิดประชุมสมัยสามัญสมัยที่  2/2562 

ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2562

                               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562