ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยที่ 1/2562
   
 
   

          ด้วย สภา อบต..ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 

ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2562  มีกำหนด 15 วัน

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2562