ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา อบตสมัยวิสามัญสมัยที่2/2561
   
 
   

              ด้วยนายอำเภอเมืองยะลา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2561  มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่  26  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561