**** ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำพะยาห้ามทิ้งขยะสองข้างทางและบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว    **** ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดการเกิดน้ำเสียในชุมชน    **** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563    **** ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2563
   
 
   

                            ด้วยสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาได้กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2563

และสมัยแรกของปีถัดไป ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                            สมัยที่ 2/2563  มีกำหนด 15 วัน  ระหว่างวันที่ 1-15  มิถุนายน  2563

                             สมัยที่ 3/2563 มีกำหนด 15 วัน   ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563

                              สมัยที่ 4/2563 มีกำหนด 15 วัน   ระหว่างวันที่ 1-15 ตธันวาคม 2563

                              และสมัยแรกของปี 2564 มีกำหนด 15  วัน  ระหว่างวันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2564

                             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                     นายณรงค์ฤทธื๋  สิทธิ์พันธิ์

                                                        ประธานสภา อบต.

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563